Informació relativa a l'exercici del control intern de les corporacions locals, exercicis 2019-2021

Divendres, 9 de febrer de 2024

D’acord amb el que preveuen els articles 42 i 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes i l’article 41 del text refós del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes, us informem que s’ha publicat, l’informe 25/2023, relatiu a la tramesa de la informació relativa a l'exercici de control intern de les corporacions locals, exercicis 2019-2021.

Podeu accedir directament a l’informe amb l’enllaç següents: https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2023_25_ca.pdf

D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, es fa publicitat d'aquest informe a la seu electrònica corporativa.

Darrera actualització: 9.02.2024 | 09:19