Bústia ètica

La Bústia ètica és un canal de comunicació que permet que qualsevol persona i qualsevol servidor públic de la corporació informi de forma anònima i segura conductes dutes a terme per l’administració municipal que resultin contràries al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern i administració que determina el marc normatiu vigent, a fi que la gestió municipal es desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració en un context de millora contínua en la qualitat dels serveis públics.

També poden ser objecte de les comunicacions a la Bústia ètica la vulneració de les normes de comportament previstes al Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Montornès del Vallès per part dels seus destinataris.

Les comunicacions s'han de referir a accions, omissions, males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en àmbits com aquests:

Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu.

Actuacions relacionades amb la contractació pública.

Actuacions públiques del personal de la funció pública.

Les comunicacions formulades mitjançant la Bústia Ètica no es consideraran, en cap cas, un instrument per a l’exercici del dret de petició, ni tampoc per formular davant l’Ajuntament consultes, suggeriments o incidències. En cas de que vulgueu formular una consulta podeu dirigir-vos al Contactar d'aquest mateix web o si voleu formular una queixa o suggeriment, podeu fer-ho a través del tràmit Queixes, suggeriments i propostes.

Els objectius de la Bústia ètica són els següents: 

  • Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
  • Afavorir que es compleixin els principis o regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes en l’àmbit d’aplicació de la present disposició.
  • Contribuir a fomentar les conductes indicades anteriorment, prioritzant la prevenció per sobre de les conductes reactives.
  • Promoure la cooperació entre l'administració municipal i les persones per cultivar els valors ètics en la gestió pública a través de la participació. 

 

 

Darrera actualització: 21.12.2023 | 13:08
Darrera actualització: 21.12.2023 | 13:08