Informació Econòmica-financera

Període mig de pagament a proveïdors


Informació que es facilita en compliment d’allò previst a l’article 6.2 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Aquests indicadors mesuren el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics.

Aquest indicador pot prendre valor negatiu, tant per a les operacions pagades com per a les pendents de pagament, quan l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de la factura.
 

Darrera actualització: 22.02.2018 | 14:16
Darrera actualització: 22.02.2018 | 14:16