Cessió d'espais

Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, et...

Línies de servei:

  • Establiment de normativa de cessió d'espais
  • Lliurament de claus i control de la cessió
  • Manteniment de les instal·lacions

Espais que poden ser cedits:

  • Local Casa Nostra
  • Sala polivalent
  • Pista poliesportiva

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent


Unitat responsable:

Regidoria de serveis