Llicència de primera ocupació


És la llicència que es requereix per a la primera utilització o ocupació dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral. Es poden demanar llicències parcials sempre que la part que es vulgui ocupar tingui independència funcional, i els accessos i elements comuns estiguin acabats i en condicions d'ús.
La llicència de primera ocupació o utilització acredita el compliment de les condicions imposades a la llicència d'obres.

Quin cost té:

La taxa, segons l'ordenança fiscal número 11, article 6, epigraf 4.4, és de: Per habitatge unifamiliar 2,13 €/m2 Per habitatge plurifamiliar 1,50 €/m2 Per nau industrial o comercial 0,90 € m2 Per nau oconstrucció agrícola, ramadera o forestal 0

Quan es dóna resposta:

Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és d'UN MES. Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del termini màxim: Transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho a l'interessat, s'entendrà que la sol·licitud ha estat atorgada per silenci positiu. Excepte sol·licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic

Darrera actualització: 21.02.2017 | 10:03