Actuació específica d´Interès Públic en Sòl No Urbanitzable.


Tràmit previ a a la concessió de llicències d'obres en sòl no urbanitzable per actuacions que així ho requereixen segons l'article 47 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

Normativa
· Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
· Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
· Normativa relativa a les Normes Subsidiàries de Sant Mateu de Bages.
· Normativa sectorial.

Quin cost té:

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 11, article 6, epigraf 4.6, el cost és de: 220,00 €

Quan es dóna resposta:

Termini màxim de resolució: Es traslladarà l'expedient a la Comissió Territorial d'urbanisme de la Catalunya Central que procedirà, si s'escau, a la seva aprovació definitiva.

Darrera actualització: 21.02.2017 | 10:03