Certificat de qualificació o compatibilitat urbanística


És el tràmit previ a la sol·licitud d’autoritzacions i llicències ambientals. Determina la compatibilitat o no de l’activitat amb la normativa i el planejament municipal.

També es pot demanar com a document previ a la petició d’una llicència d’obra major.

Quin cost té:

La taxa, segons l'ordenança fiscal número 11, article 6, epigraf 4.2, és de 44 €.

Quan es dóna resposta:

Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és d'UN MES. Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del termini màxim: D'acord amb l'ordenança citada al punt anterior, transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho a l'interessat, s'entendrà que la sol·licitud ha estat atorgada per silenci positiu. Excepte sol·licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic.

Darrera actualització: 21.02.2017 | 10:03