Llicència d´activitats.


Aquesta sol·licitud s'ha de presentar quan es vol obrir, legalitzar o modificar una activitat o servei.

Normativa Relacionada

- Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Ajuntament de Sant mateu de Bages en les activitats e instal·lacions. Publicada al BOP núm 131, annex 1, de 2/06/1999 i correcció d’errades en el BOP núm. 146, de 19 de juny de 1999. Correspon a l’ordenança general aprovada per l’Ajuntament.
- Llei 3/1998, de 27 de febrer de la intervenció integral de l’administració ambiental.
- Decret 136/1999 pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer de la intervenció integral de l’administració ambiental.
- Llei 1/1999, de 30 de març de modificació de la disposició final quarta de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

Quin cost té:

El cost varia en funció de les característiques del permís que es sol·licita, d'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 6.

Quan es dóna resposta:

Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és de QUATRE MESOS des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament (art. 32 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental)(LIIA). Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del termini màxim: Transcorregut el termini de QUATRE MESOS sense resoldre expressament i notificar s'entendrà atorgada per silenci positiu.

Darrera actualització: 21.02.2017 | 10:03