Llicència de parcel·lació


Es la llicència que es requereix per agrupar, dividir o subdividir terrenys en sòl urbà o urbanitzable programat amb Pla Parcial aprovat.

També és requisit indispensable per tal de formalitzar la divisió horitzontal d'una finca existent, és a dir passar de propietat vertical a propietat horitzontal.

En sòl no urbanitzable i d’acord amb els límits establerts per la normativa vigent, la llicència de parcel·lació serveix per realitzar divisions de les finques per a esdevenir finques independents o agrupar-les en altres de confinants.

Quin cost té:

La taxa, segons l'ordenança fiscal número 11, article 6, epigraf 4.3, és de 44 €.

Quan es dóna resposta:

Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és d'UN MES.Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del termini màxim: Transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho a l'interessat, s'entendrà que la sol·licitud ha estat atorgada per silenci positiu. Excepte sol·licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic

Darrera actualització: 21.02.2017 | 10:03