Llicència d´obres majors

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar quan es volen fer:

 • Obres de nova construcció, amb excepció d’aquelles construccions de poca entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.
 • Obres de rehabilitació integral.
 • Obres d’intervenció parcial en edificacions existents que suposin increment el nombre d’habitatges , que suposin una variació essencial en la composició general exterior, en la volumetria o en el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics del edifici .
 • Obres en edificis inclosos en catàleg o en ambients catalogats.
 • Modificacions substancials de projecte en obres amb llicencia:
  • Que suposin increment del volum o del sostre previstos en projecte.
  • Que modifiquin globalment algun dels elements comuns (instal·lacions ò serveis).
  • Que suposin increment del nombre d'habitatges o locals previstos en projecte .
  • Que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
  • Que afectin els fonaments o els elements estructurals.
 • Qualsevol altra quan així ho exigeixi la normativa urbanística.

Quin cost té:

El cost varia en funció de les característiques de les obres que s'efectuen, d'acord amb les ordenances fiscals.

Darrera actualització: 21.02.2017 | 10:00