Llicència d´obres menors


Aquesta sol·licitud s'ha de presentar quan es volen fer obres que no afectin l’estructura dels edificis sobre els que es vol intervenir. Es distingeixen dos tipus d’obres menors i que són enumerades com obres del tipus A i B.

A.- Són obres noves o de reforma amb escassa entitat tècnica o constructiva i que solament afecten a una part de l’edificació, aquestes actuacions son les següents:
a) Qualsevol obra interior de reforma, excepte les que afectin elements estructurals, comportin canvi d'ús o modifiquin alguna de les condicions d'habitabilitat de l’habitatge.
b) Arranjament parcial de façanes o cobertes sense canvis en l'aspecte exterior i sense afectació d'elements estructurals.
c) Col·locació de marquesines, tendals, rètols i altres elements publicitaris, sense incidències estructurals i sempre que no modifiquin la configuració arquitectònica de l'edifici.
d) Tancament de parcel·les.

B.- Són la resta d’obres menors no especificades anteriorment, bàsicament aquestes actuacions son les següents
a) Obres de nova construcció. Construccions d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.
b) Obres d' intervenció parcial en edificacions: ampliació, modificació, reforma o rehabilitació. Es considera ampliació l'obra que no suposa una variació essencial en la volumetria o en la composició general exterior i no afecta elements o parts d'edificació objecte de protecció.
c) Modificació, reforma o rehabilitació: Si no suposen una variació essencial en la composició general exterior, en el conjunt del sistema estructural, no tenen per objecte canviar els usos característics del edifici , i no afecten elements o parts d'edificació objecte de protecció.
d) Murs de contenció de terres.
e) Construcció de dipòsits i piscines.
f) Elements o instal.lacions que requereixin estructura o suport autònoms i sempre que no modifiquin la configuració arquitectònica dels edificis.
g) Grues o aparells elevadors en sòls de titularitat privada.
h) Tala d'arbres integrats en arbreda en sòls de titularitat privada.

Totes aquelles no previstes expressament però assimilables quant a entitat o naturalesa

Quin cost té:

El cost varia en funció de les característiques de les obres que s'efectuen, d'acord amb les ordenances fiscals següents:- Ordenança fiscal núm. 4. Impost Construccions, Instal·lacions i obres. - Ordenança fiscal núm. 13. Taxa per llicències urba

Quan es dóna resposta:

Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és d'UN MES.Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del termini màxim: Transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho a l'interessat, s'entendrà que la sol·licitud ha estat atorgada per silenci positiu. Excepte sol·licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic.

Darrera actualització: 21.02.2017 | 10:02